پسرم محمدرضا

پسرنازم

[img:photos/file_62377.jpg] پسرم لالاداره. آوردمش واکسن چهارماهگی بزنه. پسرگلم گناه داره لالا داره واکسن چهارماهگی بزنه....
25 بهمن 1396

بدون عنوان

ایناهاش یااباصالح المهدی: کوچک رویایی من دنیا اگر خودش رابکشد نمی توان به عشق من به تو شک کند تمام بودنت راحس می کنم...
3 آذر 1396
1